История на дизайна - част 2

October 2, 2009 13:49 1314

history of design_2jpg Продължаваме започнатата статия за историята на дизайна. Предлагаме ви втората и последна част за възникването и развитието на дизайна през годините. Английската дума design произлиза от латинската designare и има над 50 значения (замислям, намерение, идея, скица, проект, план, чертеж, десен, шарка, модел, образец, рисунка, конструкция, устройство, композиция, оформяне, строеж и др.). Терминът design е твърде многозначен, независимо от това, че се използва в цял свят, срещат се различни определения, които имат специфични нюанси, предизвикани от различно разбиране на дейността дизайн, от езикови особености и затруднения. В немския език най-напред се употребява понятието Formgebung, което означава оформяне, придаване на форма или Productformgebung – оформяне на продукта. По-късно се среща Formgeschtaltung, т.е. формообразуване, което в технически аспект означава и конструиране Във френския език най-напред се употребява понятието естетик индюстриел, но поради възникващите недоразумения преди години се въвежда дизайн ендюстри – т. е. възприема се английското понятие. В руския език през 20-те години се употребяват понятията техническое искусство, индустриальное искусство, производственное искусство. По-късно през 30-те години се приема понятието техническая эстетика. Сега това понятие се употребява в най-общата теория на дизайна, а практическата дейност се нарича художественное конструирование. Въпреки че се акцентира на естетическата, художествената страна, тези понятия все пак като че ли най-пълно характеризират двата аспекта на това явление – научноизследователския и научно-приложния. В българския език се срещат понятията техническа естетика, промишлена естетика и художествено проектиране на промишлени форми. Трайно навлязоха в употреба понятията промишлен дизайн и дизайн, в които се влага едно и също съдържание. Развитието на промишления дизайн води до промени в определенията, сферата на приложение и дефинициите му, които го характеризират като човешка дейност. Напоследък все повече се употребява понятието интериорен дизайн, което е резултат от увеличилите се изисквания относно оформлението и разпределението на жилищното и общественото пространстово. Продължение на интериорен дизайн е мебелния дизайн, задоволяващ високите изисквани за формата и фнкционалността на мебелните изделия. Създават се все нови и нови концепции за предмета на дейността на дизайна. В исторически аспект те го обогатяват и разкриват нови негови страни, които невинаги логично се допълват, а често пъти са и противоречиви или въобще неприемливи с оглед на една цялостна концепция за дизайна.


pinterest-9528c.html